Predstavitev

Borštnikov program socialne aktivacije

Logo: Tia Senekovič
 

IZVAJALEC

Festival Borštnikovo srečanje je v svoji več kot petdeset let trajajoči zgodovini uresničil vizijo svojih ustanoviteljev, Republike Slovenije in Mestne občine Maribor, in postal ena najpomembnejših slovenskih gledaliških manifestacij, slavnostno praznovanje slovenske gledališke ustvarjalnosti, vse bolj tudi prostor mednarodnega povezovanja in promotor slovenskega gledališča v tujini. Razvija se v platformo, ki vključuje gledališke predstave slovenskih in tujih producentov, strokovni program in refleksijo, strokovna usposabljanja, spodbujanje povezovanja v mednarodnem prostoru, dopolnilne vsebine z drugih umetniških področij, dejavnosti za razvoj novih občinstev, za promocijo in popularizacijo gledališča ter družbeno angažirane dejavnosti, namenjene razvoju kompetenc skozi aplikacijo ustvarjalnih praks.

Ožjo izvedbeno ekipo BPSA sestavljajo:

 • Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje, vodja projekta
 • Mojca Redjko, pomočnica vodje projekta za vsebino
 • Miha Marinč, pomočnik vodje projekta za finance

Člani projektne skupine smo sorodne projekte vodili že v preteklosti, med njimi Mladi za Borštnika, Borštnik za mlade; Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov;Vključujemo in aktiviramo!; Usposabljanje v okviru 53. Festivala Borštnikovo srečanje in druge.
 JAVNI RAZPIS

Operacija Borštnikov program socialne aktivacije je bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, ki ga je izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje 27 večletnih projektov, 18 v vzhodni in 9 v zahodni kohezijski regiji, ki izvajajo programe socialne aktivacije in zagotavljajo njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Razpis je bil usmerjen v zagotavljanje kakovostnih programov socialne aktivacije, ki s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevajo k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti. 

Vrednost programa je 687.078,00 EUR.
 UDELEŽENCI

Borštnikov program socialne aktivacije je bil izbran v sklopu 1, namenjenem osebam, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi istega zakona vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive, ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko
   


CILJI

Program si zastavlja naslednje cilje:

 • dostopne, raznolike in kakovostne vsebine socialne aktivacije, ki udeležencem zagotavljajo:
 • razvoj socialnih kompetenc
 • dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik
 • dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela
 • dvig ali pridobitev delovnih kompetenc – uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela
 • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženci, npr. pristojnega centra za socialno delo,Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov, pomembnih za prepoznavanje problematike in vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja oziroma neposredno na trg dela.
   


VSEBINA

Borštnikov program socialne aktivacije temelji na umetnosti in kulturi. Raziskave kažejo, da imata kultura in umetnost pomembne učinke na posameznikovo opolnomočenje in družbeno vključenost. Poročilo Unesca o kulturnih in kreativnih industrijah za leto 2013 recimo ugotavlja, da trg dela potrebuje ustvarjalne posameznike, ki lahko inovirajo, delajo v skupinah, komunicirajo in se prilagajajo spreminjajočim se okoljem in zahtevam. Prav umetnost priznava ustvarjalnost kot osnovno človekovo sposobnost, ki jo je treba trajno negovati. Šele kombinacija ustvarjalnih spretnosti in veščin na drugih področjih daje posamezniku samozavest in ga spodbuja k razvoju lastnih talentov. Ustvarjalne vsebine s ciljem razvoja najširših kompetenc izvajamo ob podpori vseh služb znotraj SNG Maribor in jih nadgrajujemo v partnerskem sodelovanju z okoli sedemdesetimi deležniki, ki predstavljajo svoje dejavnosti, področja dela, delovne procese, organizacijske in statusne posebnosti, vključujejo udeležence v praktični preizkus in jih mentorsko vodijo.
 POTEK

V triletni program socialne aktivacije se umešča pet zaokroženih izvedb, vsakič je vključenih 30 udeležencev, pol v Mariboru in pol v Slovenski Bistrici. Posamezna izvedba programa poteka osem mesecev v treh fazah:

 • Prva faza traja en mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa.
 • Druga osrednja faza traja šest mesecev, ko so v program vključeni udeleženci.
 • Tretja faza traja en mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa. Pri tem se tretja faza predhodnega in prva faza naslednjega programa prekrivata.

Druga faza je razdeljena na tri module:

Modul I

 • Uvodni modul traja 1 mesec. Skupinski del obsega najmanj 48 ur, in sicer 3-krat na teden po najmanj 4 ure dnevno, dodatno še vsaj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem vsak teden.
 • Namenjen je navajanju na dnevno rutino, spodbujanju integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvigu motivacije in spodbujanju osebne rasti.
 • Oblike in metode dela so vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženci ipd.
 • Vsebine:
  • vzpostavitev skupinske dinamike, npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja
  • motiviranje udeležencev in njihovo osebno rast, npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebno rast, delavnice za krepitev samopodobe, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa, obiski predstavnikov različnih organizacij in ustanov v lokalnem/regionalnem okolju (npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi in referenčnimi ambulantami, knjižnica, kulturne ustanove, športna in druga društva ipd.)
  • dvig socialnih kompetenc, trening asertivnosti, treningi timskega dela oz. sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja problemov, treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi.
    

Modul II

 • Izvedbeni modul traja 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, in sicer najmanj 6 ur dnevno 5 dni v tednu skupinskega dela (skupno 30 ur na teden med ponedeljkom in petkom) in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem vsak teden. Večji delež programa obsega najmanj 288 ur praktičnega spoznavanja procesa dela v okviru delovnega/učnega projekta ali pri izbranih delodajalcih.
 • Namenjen je prepoznavanju in krepitvi potencialov, dvigu funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanju trga dela in procesov dela pri izbranih delodajalcih.
 • Oblike in metode dela so vodeni pogovori v skupini, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, izvedba delavnic in predavanj, spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženci ipd.
 • Vsebine:
  • spoznavanje lokalnega trga dela, predstavitev možnosti opravljanja prostovoljnega dela, predstavitev potencialnih delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, obiski predstavnikov različnih organizacij
  • dvig funkcionalnih kompetenc, npr. dvig finančne in računalniške pismenosti, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja
  • pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela, npr. spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihov doseg, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa in vzorca motivacijskega pisma, priprava na zaposlitveni razgovor)
  • pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela na način učenja skozi delo z mentorskim vodenjem.
    

Modul III

 • Izhodni modul traja 1 mesec, zajema (enako kot uvodni modul) skupinsko delo v obsegu najmanj 48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela na teden.
 • Namenjen je pregledu pridobljenega znanja in veščin na področjih socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela, nujnemu prepoznavanju primanjkljaja kompetenc in opredelitvi nadaljnjih obravnav oz. vključitvi v druge programe ali na trg dela, vključno s podporo pri vstopanju na trg dela.
 • Oblike in metode dela so vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski teh, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, individualno delo ipd.
 • Vsebine:
  • usmerjene v angažiran pristop k iskanju nadaljnjih vključitev, npr. spodbujanje k aktivnemu iskanju zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja, v zaščitena delovna okolja ali na običajni trg dela
  • tesno sodelovanje s strokovnimi sodelavci ZRSZ in izobraževalnih ustanov
  • pregled doseženih ciljev za vrednotenje pridobljenih znanj in veščin, ocena napredka in opredelitev nadaljnjih korakov
  • zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem.
 • Dodatne vsebine:
  • enomesečno obdobje, namenjeno individualnemu delu –svetovanju in podpori posameznikom po zaključku neposrednega izvajanja programa (po zaključku modula III).
    


KONTAKT

T +386 2 250 61 48 in 250 61 00
F +386 2 250 62 28

M 041 421 477 (Maribor), 041 421 441 (Slovenska Bistrica)

E bpsa@borstnikovo.si

S www.borstnikovo.si/ess-projekti/borstnikov-program-socialne-aktivacije/

Predstavitev